Κεντρικός αρθρωτός άξονας

BMW M3 E46 Cabrio Ευρώπη S54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Δεκέμβριος 2004

Κεντρ.αρθρωτ.άξονας/σύνδεσ.σταθερ.ταχύτ.

Κεντρ.αρθρωτ.άξονας/σύνδεσ.σταθερ.ταχύτ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σύνδ.σταθ.ταχύτ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σύνδ.σταθ.ταχύτ.

The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.